Kávovar La Marzocco LINEA CLASSIC S

Popis

Počet hláv: 2
Kon­fi­gu­rá­cia: EE/AV

Špecifikácie

2GR
(dvojpáková varianta)

Výška (cm) 44,5

Šírka (cm) 69

Dĺžka (cm) 58,5

Váha (kg) 59
Napájanie

1x220V

Príkon (W) 3350

Max. príkon (W)

5670
Kávový bojler (L) 3,4

Parný bojler (L) 7

Kon­fi­gu­rá­cie

EE/ polo­au­to­mat
Baris­ta spúš­ťa a zasta­vu­je extrak­ciu stla­če­ním tla­čid­la, aby dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.
AV/ auto­ma­tic­ká volu­met­ri­ka
Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

Vlastnosti

Dual Boj­ler

Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­né extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.

Prog­ra­mo­va­teľ­né dáv­ky — iba AV

Auto­ma­tic­ká volu­met­ria zais­ťu­je opa­ko­va­teľ­nosť a kon­zis­ten­ciu nasta­ve­ní aj pri vyso­kej záťa­ži stroja.

Dual PID (káva a para)

Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky regu­lo­vať tep­lo­tu kávy a par­né­ho bojleru.

Izo­lo­va­né bojlery

Zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie a pris­pie­va­jú k tepel­nej stabilite.

Parný ventil s 1⁄2 otáčkou

Parný ventil sa úplne otvorí o 1⁄2 otáčky, čo vyžaduje menej pohybu pre baristu na naparovanie mlieka.

Satu­ro­va­né hlavy

Zais­tia nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu, espres­so za espressom.

Vyso­ké nohy — prí­plat­ko­vá možnosť

Uľah­ču­je prí­stup pod stroj.

Autosteam - príplatková možnosť

Auto­ma­tic­ky vypne par­nú trys­ku pri poža­do­va­nej teplote.

3 tlačidlové ovládanie

Kávovar možno oblsuhovať tromi tlačidlami pri verzii AV alebo jedným tlačidlom "štart/stop" pri verzii EE.

Kom­pa­ti­bil­né s Pro App

Zákla­do­vá elek­tro­nic­ká doska, kto­rá umož­ní pri­po­je­nie k apli­ká­cii La Mar­zoc­co Pro.

Tla­čid­lá s časo­me­rom — iba ver­zia AV

Klá­ves­ni­ca s digi­tál­nym časo­va­čom umož­ňu­je sle­do­va­nie času extrakcie.

Baris­tic­ké svetlá - príplatková možnosť

LED osvet­le­nie vám umož­ní sústre­diť sa na vašu extrak­ciu a šálku.

Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť

Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.

Ohrev šálok- prí­plat­ko­vá možnosť

Šál­ky vždy udr­žia­va rov­no­mer­ne zohria­te na správ­nu teplotu.

Nasta­vi­teľ­ná odkva­po­vá tácka

Umož­ňu­je vám pou­ží­vať stroj s vyso­ký­mi pohár­mi so sebou.

8 950,00 €

La Marzocco s potešením uvádza na trh Linea Classic S. Vďaka vylepšeniam založeným na 30-ročnej spätnej väzbe je Linea Classic S teraz pripravená na budúcnosť, aby poskytovala bezkonkurenčný výkon, odolnosť, spoľahlivosť a skvelú kávu pre novú generáciu.