Kávovar La Marzocco LEVA S

Popis

Kon­trol­ka PID uplat­ňu­je algo­rit­mus regu­lá­cie kedy a na ako dlho je zapo­je­né výhrev­né tele­so vo var­nom boj­le­ri. Umož­ňu­je efek­tív­nej­šiu a sta­bil­nej­šiu regu­lá­ciu ener­gie. S tou­to úrov­ňou kon­tro­ly je výraz­ne zre­du­ko­va­ná nestá­losť tep­lo­ty, pri­čom zostá­va stá­la tep­lo­ta varu. Baris­ta je schop­ný si nasta­viť tep­lo­tu var­né­ho boj­le­ra na úpl­ne pres­nú nume­ric­kú hod­no­tu pomo­cou elek­tro­ni­ky kávovaru.

Počet hláv: 2
Kon­fi­gu­rá­cia: LEVA

Špecifikácie

2GR
(dvojpáková varianta)
Výška (cm) 77,5

Šírka (cm) 80

Dĺžka (cm) 64,5

Váha (kg) 99


Napájanie 1x220V
Príkon (W) 5200

Kávový bojler (L) 3,4
Parný bojler (L) 8,2

Kon­fi­gu­rá­cie

LEVA/ pákou ovlá­da­ný stroj

Baris­ta môže kon­tro­lo­vať tlak pred-infú­zie. Rov­na­ko maxi­mál­ny čas a tlak pri­pra­vo­va­né­ho espres­sa a jeho objem pod­ľa toho, ako pákou nasta­ví pružinu.

Vlastnosti

Dual Boj­ler

Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­nú extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.

Satu­ro­va­né hlavy

Zais­tia nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu, espres­so za espressom.

Dual PID (káva a para)

Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky regu­lo­vať tep­lo­tu kávy a par­né­ho bojleru.

Izo­lo­va­né bojlery

Zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie a pris­pie­va­jú k tepel­nej stabilite.

Par­né trys­ky Pro Touch

Vyso­ko výkon­né par­né trys­ky, kto­ré sú chlad­né na dotyk vás pri šľa­ha­ní mlieč­nej peny zaru­če­ne nepopália.

Nasta­vi­teľ­ná Odkva­po­vá tác­ka — 2 – 3 hla­vo­vá verzia

Umož­ňu­je vám pou­ží­vať stroj s vyso­ký­mi pohár­mi so sebou.

Eko režim

Je časo­vo prog­ra­mo­va­teľ­ný na pre­chod do poho­to­vost­né­ho reži­mu, čo zvy­šu­je ener­ge­tic­kú úsporu.

Eko­no­mi­zér horú­cej vody

Umož­ňu­je vám nasta­viť opti­mál­nu tep­lo­tu vody z vod­nej trys­ky pre čaj ale­bo iný horú­ci nápoj .

USB

Mož­nosť aktu­ali­zá­cie fir­mwa­re pomo­cou USB.

Ohrev šálok — 2 a 3 páko­vá ver­zia, prí­plat­ko­vá možnosť

Šál­ky vždy udr­žia­va rov­no­mer­ne zohria­te na správ­nu teplotu.

Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť

Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.

14 200,00 €

La Marzocco LEVA je novou dimenziou piestových kávovarov z minulého tisícročia. Po prvýkrát v histórii firmy je kávovar vybavený propietárnym softwarom, ktorý je užívateľsky príjemný, flexibilný a má možnosť budúcich upgradov.