Kávovar La Marzocco GS3 AV

Popis

Prevedenie:
Počet hláv: 1
Kon­fi­gu­rá­cia: AV/ auto­ma­tic­ká volumetrika: Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

Špecifikácie:

Výška: 35,50cm
Šírka: 43cm
Dĺžka: 53cm
Váha: 34,5kg
Napájanie: 1x220V, 1x110V
Príkon: 2120 (220V), 1620 (110V)
Kávový bojler: 1,5l
Parný bojler: 3,5l

  • Dual Boj­ler: Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­né extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.
  • Satu­ro­va­ná hlava
  • Digi­tál­ny display
  • Mož­nosť pre­vádz­ky pri polo­vič­nom výkone
  • Izo­lo­va­né Bojlere
  • Dual PID — káva, para
  • Nádrž­ka na vodu

Príplatkové možnosti:

  • Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť
    Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.
6 450,00 €

GS3 je pokračovaním vývoja legendárnych modelov gs, ktorý bol predstavený v roku 2007. Gs je talianska skratka pre označenie gruppo saturo (saturovaná hlava). Disponuje rovnakými technickými vlastnosťami ako modely gb5 a fb80.