Kávovar La Marzocco GB5 S

Popis

Jed­nou z tých­to nových fun­kcií je sní­mač, kto­rý meria vodi­vosť a tvrdo­sť vody vstu­pu­jú­cej do stro­ja. Úda­je o vodi­vos­ti / PPM o pri­chá­dza­jú­cej vode sa zobra­zia na obra­zov­ke stro­ja orien­to­va­nej na baris­tu, čo umož­ní pou­ží­va­te­ľom merať výkon­nosť ich fil­trač­né­ho sys­té­mu vody bez potre­by exter­né­ho vybavenia.

Nové stro­je sú tiež prvý­mi pro­fe­si­onál­ny­mi stroj­mi La Mar­zoc­co vyba­ve­ný­mi hard­vé­rom na pri­po­je­nie k inter­ne­tu, čo v blíz­kej dobe umož­ní ďal­šie fun­kcie stroja.

Pri zacho­va­ní základ­nej este­ti­ky mode­lu GB5 — kto­ré­ho zakri­ve­né čia­ry a zaob­le­ný rám sa výraz­ne líšia od line­ár­nych moder­ných mode­lov La Mar­zoc­co Linea — posky­tu­je model GB5 S rôz­ne mož­nos­ti pod ​"kapo­tou".

GB5 S s jed­ným var­ným boje­rom zdie­ľa­ným so všet­ký­mi hla­va­mi je štan­dard­nou ver­zi­ou stro­ja s čer­ve­ný­mi detail­mi, inte­li­gent­ným sní­ma­čom vody a zabu­do­va­ným hard­vé­rom Wifi pre budú­ce roz­ší­re­nie funkcií.

Ori­gi­nál GB5 debu­to­val v roku 2005 a bol to posled­ný nový stroj navr­hnu­tý za pris­pe­nia Pie­ra Bam­bi­ho, syna a synov­ca zakla­da­te­ľov La Mar­zoc­co, kto­rý spo­loč­nos­ti pomá­hal prak­tic­ky celý život a pome­no­val ju stroj po jeho man­žel­ke Giovan­ne Bambi.

Vyno­ve­né mode­ly GB5 majú v zna­ku flo­rent­skú ľaliu — sym­bol pri­po­mí­na­jú­ci fran­cúz­sky fle­ur-de-lis — táto maši­na bola pred­sta­ve­ná v dátu­me pri­slú­cha­jú­ce­mu dňu žien a zho­dou okol­nos­tí je to sko­ro pres­ne rok od úmr­tia Pie­ra Bambiho.

Počet hláv: 2
Kon­fi­gu­rá­cia: EE/AV/ABR

Špecifikácie

2GR
(dvojpáková varianta)
Výška (cm) 47
Šírka (cm) 77
Dĺžka (cm) 64
Váha (kg) 70
Napájanie 1x220V
Príkon (W) 3600
Kávový bojler (L) 3,4
Parný bojler (L) 7

Kon­fi­gu­rá­cie

EE/ polo­au­to­mat

Baris­ta spúš­ťa a zasta­vu­je extrak­ciu stla­če­ním tla­čid­la, ale­bo posu­nom pád­la na roz­hra­ní, aby dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

AV/ auto­ma­tic­ká volumetrika

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

ABR/ auto brew ratio

Gra­vi­met­ric­ké nasta­ve­nie na zákla­de váhy espressa.

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a stroj ju zasta­ví na hmot­nos­ti kávy v šál­ke, kto­rá je pred­na­sta­ve­ná integ­ro­va­nou váhou v odkvap­ká­va­cej mis­ke na dosia­hnu­tie pre­fe­ro­va­nej hmot­nos­ti kávy

Vlastnosti

Dual Boj­ler

Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­né extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.

Dual PID (káva a para)

Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky regu­lo­vať tep­lo­tu kávy a par­né­ho bojleru.

Izo­lo­va­né bojlery

Zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie a pris­pie­va­jú k tepel­nej stabilite.

Satu­ro­va­né hlavy

Zais­ti­te nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu, espres­so za espressom.

Kom­pa­ti­bil­né s Pro App

Zákla­do­vá elek­tro­nic­ká doska, kto­rá umož­ní pri­po­je­nie k apli­ká­cii La Mar­zoc­co Pro. Bude k dis­po­zí­cii v polo­vi­ci roka 2021.

Par­né trys­ky Pro Touch

Vyso­ko výkon­né par­né trys­ky, kto­ré sú chlad­né na dotyk Vás pri šľa­ha­ní mlieč­nej peny zaru­če­ne nepopália.

Gra­fic­ký displej

Intu­itív­ne prog­ra­mo­va­nie uľah­ču­je nasta­ve­nie para­met­rov stroja.

Prog­ra­mo­va­teľ­né dáv­ky — AV, ABR

Auto­ma­tic­ká volu­met­ria zais­ťu­je opa­ko­va­teľ­nosť a vyso­kú kon­zis­ten­ciu espres­sa pri nastaveniach.

Integ­ro­va­né váhy — iba ABR

Pres­né váhy zabu­do­va­né v odkvap­ká­va­cej tác­ke posky­tu­jú vylep­še­nú úro­veň kon­zis­ten­cie espressa.

24V elek­tro­ni­ka

Nová gene­rá­cia elek­tro­ni­ky pre vyš­šiu spo­ľah­li­vosť a lep­šiu diag­nos­ti­ku strojov.

Nový par­ný ventil

Stroj je vyba­ve­ný novým par­ným ven­ti­lom, ku kto­ré­mu je prí­stup pria­mo z par­né­ho gom­bí­ka. V prí­pa­de pra­vi­del­nej, pre­ven­tív­nej ale­bo mimo­riad­nej údrž­by táto mož­nosť mini­ma­li­zu­je čas strá­ve­ný čis­te­ním ale­bo prí­pad­nou opravov.

USB

Mož­nosť aktu­ali­zá­cie fir­mwa­re pomo­cou USB.

Stmie­va­teľ­né svet­lá Baris­ta AV, ABR.

3‑stupňové pris­pô­so­bi­teľ­né svet­lá LED pre reži­my Eco, On a Brewing.

Eko režim

Môže byť naprog­ra­mo­va­ný na pre­chod do poho­to­vost­né­ho reži­mu, čo zvy­šu­je ener­ge­tic­kú úsporu.

Ohrev šálok — prí­plat­ko­vá možnosť

Šál­ky vždy udr­žia­va rov­no­mer­né zohria­te na správ­nu teplotu.

Vyso­ké nohy — prí­plat­ko­vá možnosť

Uľah­ču­je prí­stup pod stroj.

Digi­tál­ny merač tvrdo­s­ti vody

12 200,00 €

Talianská ​"stajňa" La Marzocco predstavila novú generáciu komerčného stroja GB5 a zdokonalili tak technológiu, ktorá stojí za charakteristickými krivkami. Nové La Marzocco GB5 S, ktoré sa vyznačuje technologickým pokrokom dosiahnutým od uvedenia modelu na trh v roku 2005.