Kávovar La Marzocco LINEA PB

Popis

Počet hláv: 2
Kon­fi­gu­rá­cia: MP/AV/ABR

Špecifikácie

2GR
(dvojpáková varianta) 
Výška (cm) 53,3

Šírka (cm) 71 

Dĺžka (cm) 59

Váha (kg) 61
Napájanie 1x220V 
Príkon (W) 4600

Kávový bojler (L) 3,4 

Parný bojler (L) 7 

Kon­fi­gu­rá­cie

MP/ mecha­nic­ké pádlo

Táto kon­fi­gu­rá­cia umož­ňu­je baris­to­vi manu­ál­ne ovlá­dať pred-infúz­ny tlak a čas príp­ra­vy espres­sa. baris­ta spus­tí a zasta­ví espres­so tak aby dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

AV/ auto­ma­tic­ká volumetrika

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

ABR/ auto brew ratio

Gra­vi­met­ric­ké nasta­ve­nie na zákla­de váhy espressa.

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a stroj ju zasta­ví na hmot­nos­ti kávy v šál­ke, kto­rá je pred­na­sta­ve­ná integ­ro­va­nou váhou v odkvap­ká­va­cej mis­ke na dosia­hnu­tie pre­fe­ro­va­nej hmot­nos­ti kávy.

Vlastnosti

Dual Boj­ler

Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­nú extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.

Satu­ro­va­né hlavy

Zais­tia nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu, espres­so za espressom.

Izo­lo­va­né bojlery

Zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie a pris­pie­va­jú k tepel­nej stabilite.

Dual PID (káva a para)

Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky regu­lo­vať tep­lo­tu kávy a par­né­ho bojleru.

Eko režim

Môže byť naprog­ra­mo­va­ný na pre­chod do poho­to­vost­né­ho reži­mu, čo zvy­šu­je ener­ge­tic­kú úsporu.

USB

Umož­ne­nie aktu­ali­zá­cie firmvéru.

Gra­fic­ký displej

Intu­itív­ne prog­ra­mo­va­nie uľah­ču­je nasta­ve­nie para­met­rov stroja.

Baris­tic­ké svet­lá — prí­plat­ko­vá možnosť

LED osvet­le­nie vám umož­ní sústre­diť sa na vašu extrak­ciu a šálku.

Ohrie­vač pohá­rov — prí­plat­ko­vá možnosť

Šál­ky vždy udr­žia­va rov­no­mer­ne zohria­te na správ­nu teplotu.

Integ­ro­va­né váhy — iba ver­zia ABR

Pres­né váhy zabu­do­va­né v odkvap­ká­va­cej tác­ke posky­tu­jú vylep­še­nú úro­veň kon­zis­ten­cie espres­sa na zákla­de gravimetriky.

Kónic­ké pád­lo — iba ver­zia MP

Zais­ťu­je nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu rov­na­ko aj postup­nú kon­tro­lu pred-infú­zie espres­so za espressom.

Vyso­ké nohy — prí­plat­ko­vá možnosť

Uľah­ču­je prí­stup pod stroj.

Prog­ra­mo­va­teľ­né dáv­ky — AV, ABR

Auto­ma­tic­ká volu­met­ria zais­ťu­je opa­ko­va­teľ­nosť a kon­zis­ten­ciu nasta­ve­ní aj pri vyso­kej záťa­ži stroja.

Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť

Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.

12,150.00 €

Pomenovanie modelu Linea PB pochádza z mena hlavného činiteľa, ktorý sa zaslúžil o presadenie konceptu do skutočnej podoby  Piero Bambi. Klasika v konštrukčnom prevedení, lesklého nerezu, vybavená kontrolou teploty bojleru, množstva vody na čaj, počítadla porcií, automatického čistenia a ďalšími užitočnými funkciami.